Felhívás jelentkezésre a közösségi költségvetési tanácsba - Meghosszabbítva!

2022.02.08.hír
Budapest Főváros Önkormányzata a lakosság döntéshozásba való bevonása részeként 2021-ben második alkalommal indította el a fővárosi közösségi költségvetést. Ennek keretében a főváros az éves költségvetéséből 1 milliárd forintot különít el, hogy annak felhasználásáról a budapestiek beküldött ötletei alapján a város lakói dönthessenek. A döntésben a nyilvános szavazás mellett szerepe lesz a budapesti polgárokból álló közösségi költségvetési tanácsnak is. E felhívás célja ennek a tanácsnak a létrehozása.

A közösségi költségvetési tanács tagjai arra kapnak lehetőséget, hogy kiválasszák az önkormányzat által már leellenőrzött és megvalósíthatónak talált ötletek közül azokat, amelyek rákerülhetnek a szavazólapra. Ha jelentkezel a tanácsba, sorsolást követően részévé válhatsz a fővárosi közösségi költségvetési tanács csapatának. 

Mind a közösségi költségvetés, mind annak közösségi költségvetési tanácsa új módszernek számít Budapest közéletében, de számos külföldi és hazai példa igazolja sikerességét. 

1. Mi az a közösségi költségvetési tanács és mi a szerepe a folyamatban? 

A közösségi költségvetési tanács egy 60 fős testület, amelynek tagjait a jelentkezők közül sorsoljuk ki úgy, hogy nemre, életkorra, iskolázottságra, lakhelyre tükrözzék a fővárosi népesség összetételét. Ilyen módon a tanács gyakorlatilag a budapestieket képviseli a közösségi költségvetés folyamatában. 

A tanács tagjai a közösségi költségvetési felhívásra az otlet.budapest.hu honlapra beérkezett és a szakmai szempontok alapján jóváhagyást kapott ötleteket értékelik meghatározott szempontrendszer alapján, majd javaslatot tesznek arra, hogy egy adott ötlet felkerüljön-e a szavazólistára. 

Erre a munkára azért van szükség, mert a szakmai jóváhagyást kapó többszáz ötlet nem bocsátható közvetlenül szavazásra, hiszen nem várható el a budapestiektől, hogy ennyi javaslatot elolvassanak, megismerjenek. Ezért szükség van arra, hogy ezek közül kiválasszuk a legjobbakat, a város lakói számára leghasznosabbakat, legszerethetőbbeket, amelyek aztán a szavazólistára kerülnek. 

A szavazólistára felkerült projektötletek közül ezután – immár a tanácstól függetlenül – a Budapesten élő vagy dolgozó/tanuló, 16. életévüket betöltött személyek online vagy helyszíni szavazás útján döntik el, hogy mely ötleteket valósítsa meg a Fővárosi Önkormányzat a közösségi költségvetésre elkülönített 1 milliárd forintos keretből. 

2. A közösségi költségvetési tanács tagjainak feladata 

A közösségi költségvetési tanács tagjának feladata, hogy megadott szempontok alapján (például, hogy az ötlet közérdekű-e, segíti-e Budapest polgárainak egyenlőségét, környezetileg, gazdaságilag fenntartható-e, felpezsdíti-e a várost?) véleményezze a közösségi költségvetési felhívásra beérkezett és a hivatal munkatársai (illetve adott esetben a kerületi önkormányzatok) által jogi, pénzügyi, formai szempontból előszűrt ötleteket, és javaslatot tegyen arra, hogy egy adott ötlet felkerüljön-e a szavazólistára, vagy sem; 

A munkafolyamat a „Nyitott Budapest” Társadalmi Együttműködési Osztály által meghatározott módszertan szerint, az alábbi lépésekben történik: 

 • A közösségi költségvetési tanács tagjai először egy egynapos megbeszélésen vesznek részt, ahol előadások és kiscsoportos beszélgetések formájában tájékoztatást kapnak Budapest kijelölt fejlesztési irányairól, valamint a közösségi költségvetés működéséről. (Ez a találkozó előreláthatóan egy szombati nap személyes vagy a járványügyi helyzetnek megfelelő internetes részvétellel.) 
 • Ezt követően az ötletek egy részét minden tanácstag megkapja otthoni, egyéni feldolgozásra, ami azt jelenti, hogy a tanácstag elolvassa és megadott szempontok alapján osztályozza ezeket. (Ez körülbelül egy napi munkát jelent.)
 • Végezetül a tanács tagjai kétnapos kiscsoportos, moderált megbeszélés formájában megvitatják az otthoni értékelés során ellentmondásosan megítélt ötleteket és végül javaslatot tesznek arra, hogy mely ötletek kerüljenek szavazólapra. (Ez a munkafolyamat szombat-vasárnap zajlik a járványügyi helyzetnek megfelelően személyesen vagy interneten.) 

3. A közösségi költségvetési tanács tagjainak kiválasztása 

3.1. Jelentkezés lehetősége, feltételei 

Ki vehet részt? 

A közösségi költségvetési tanácsba tagnak jelentkezhet minden 18. életévét betöltött, Budapesten élő, dolgozó vagy tanuló magánszemély, illetve sérülékeny társadalmi csoportokat képviselő budapesti civil szervezet által delegált személy, néhány kivételtől eltekintve. 

Annak érdekében, hogy a civil társadalom érdekei ne sérüljenek, nem vehet részt a tanács munkájában, aki politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője, alkalmazottja, politikai felsővezető, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló, az Európai Parlament tagja, megyei (fővárosi), települési önkormányzat képviselő-testületének tagja, polgármester, alpolgármester. 

A jelentkezésből nincsenek kizárva azok a személyek, akik adtak be ötletet a közösségi költségvetés felhasználására. 

A közösségi költségvetési tanács tagjait két körből választjuk ki: 

(I) Maximum 46 főt egyéni jelentkezések alapján sorsolunk ki úgy, hogy lehetőleg a 23 budapesti kerület mindegyikét képviselje 2-2 fő (az adott kerületben élő, dolgozó vagy tanuló 18. életévét betöltött személy) 

Jelentkezni vagy online jelentkezési lapon lehet, ahol neveden, a kapcsolattartást szolgáló adataidon kívül meg kell adnod irányítószámod, nemed, korcsoportod, legmagasabb iskolai végzettséged, vagy a 06-1-999-9242-es telefonszámon egyeztetett időpontban személyesen. 

(II) Maximum 14 főt sérülékeny társadalmi csoportokat képviselő civil szervezetek által delegáltak köréből sorsolunk ki. 

A Fővárosi Önkormányzat elkötelezett amellett, hogy a közösségi költségvetésben a sérülékeny társadalmi csoportok (például fogyatékossággal élők, etnikai kisebbségek, hajléktalan emberek, elszigetelt időskorúak) érdekei is hangsúlyosan megjelenjenek. Ennek érdekében sérülékeny társadalmi csoportokkal foglalkozó, minimum 1 éve budapesti székhellyel bejegyzett civil szervezetek jelentkezhetnek egy-egy, lehetőleg személyesen is érintett delegáltjukkal. 

Jelentkezni ebben az esetben is online jelentkezési lapon kell, és a jelentkezők saját, illetve az őket delegáló civil szervezet kapcsolattartási adatait, a szervezet tevékenységének és sérülékeny társadalmi csoportokhoz való kötődésének leírását, valamint a delegált személy irányítószámát, nevét, nemét, korcsoportját, legmagasabb iskolai végzettségét adják meg. 

Miért érdemes jelentkezni? 

A közösségi költségvetési tanács tagjai – figyelembe véve, hogy a beérkezett ötletek számának függvényében jelentős munkát várunk tőlük – díjazásban részesülnek. Ennek összege nettó 40 ezer forint/fő a 3+1 naposra tervezett elfoglaltságért. Szükség esetén a közösségi költségvetési tanács tagjainak munkahelyről való távollétéhez igazolást adunk.

 • A tanács tagjai visszajelzéseikkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a fővárosi közösségi költségvetés minden évben fejlődhessen. 
 • Úgy gondoljuk, hogy egy demokratikus gyűlés részeként, a főváros közeljövőbeni, közösségi költségvetési forrásból megvalósuló fejlesztéseire közvetlen befolyással lenni fontos és izgalmas feladat.  
 • Tervezzük, hogy az évente újraválasztott tanács korábbi – erre vállalkozó – tagjaiból létrehozzuk a mindenkori közösségi költségvetés nagyköveteinek testületét, ami reményeink szerint a jövőben a közösségiséget segítő közösséggé növi majd ki magát. 

3.2. Kiválasztás a jelentkezők közül 


A jelentkezők közül sorsolással választjuk ki a közösségi költségvetési tanács maximum 46 magánszemély tagját úgy, hogy a tanács nemre, korra, iskolai végzettségre tekintettel minél inkább reprezentatív legyen a teljes budapesti lakosságra nézve

A személyi adatokat az alábbi bontásban vesszük figyelembe: 

 • nem: nő / férfi 
 • kor: 18-29 / 30-44 / 45-64 / 65+ 
 • legmagasabb iskolai végzettség: alapfok / középfok / felsőfok 
 • A civil szervezetek maximum 14 delegáltjánál túljelentkezés esetén szintén sorsolással dől el, ki kerül be. 

4. A tanács működésének alapjai 

4.1. A tanács fővédnöke 

A tanács fővédnöke a részvételiségért felelős főpolgármester-helyettes, aki megnyitja a tanácskozást. Szavazati joggal nem rendelkezik. 

4.2. A tanács vezetője 

A tanács vezetője a „Nyitott Budapest” Társadalmi Együttműködési Osztály vezetője. Szavazati joggal rendelkezik. 

A tanács vezetője 

 • részt vesz és vezeti a tanács üléseit, felügyeli a tanács tevékenységét, a tanács üléseinek szakmai előkészítését; 
 • javaslatot tesz az ülés napirendjére, az egyéb tevékenységek ütemezésére és az eseti meghívottak személyére; 
 • amennyiben egyes ötletek kapcsán a közösségi költségvetési tanács tagjai nem jutnak döntésre, úgy szavazata döntő jelleggel bír; 
 • a nyilvánosság előtt a tanács fővédnökével együttesen ellátja a szóvivői feladatokat. 

4.3. A tanács tagjai 

A jelentkezők közül sorsolás útján kiválasztott maximum 60 budapesti személy (kiválasztásukról lásd 3. pont), szavazati joggal rendelkeznek. Minden közösségi költségvetési ciklushoz kapcsolódóan új tagtoborzással új tagokat választunk. 

A tanács munkájában és ülésein tanácskozási joggal az állandó tagok mellett eseti meghívottak, például egy-egy téma szakértői, a Főpolgármesteri Hivatal munkatársai is részt vehetnek, amennyiben ezt az adott ülésen érintett szakterület indokolja. 

4.4. Titkársági feladatok 

A tanács titkársági feladatait a „Nyitott Budapest” Társadalmi Együttműködési Osztály látja el. 

A titkárság a hivatal egyéb szervezeti egységeivel együttműködve elvégzi a tanács működésével kapcsolatos valamennyi adminisztratív, operatív feladatot. 

5. A közösségi költségvetési tanács felállásának, működésének időkeretei
 

Tagok jelentkezési határideje (Meghosszabbítva!): 2022. március 13. (vasárnap) éjfél 

 • Tagok sorsolása, értesítés a kiválasztásról: 2022. március 27-ig 
 • Az első ülés (tudásátadás): 2022. május 15. (vasárnap, személyesen) FRISSÍTETT, VÉGLEGES IDŐPONT
 • Az ötletek tanácstagok általi egyedi osztályozása: 2022. május 16-22-ig FRISSÍTETT, VÉGLEGES IDŐPONT 
 • Második ülés (a szavazólapra kerülő ötletek kiscsoportos munkával történő kiválasztása): 2022. május 28-29. (szombat-vasárnap, személyesen) FRISSÍTETT, VÉGLEGES IDŐPONT 

Amennyiben a tanács a járványhelyzetre tekintettel online kell, hogy a munkáját végezze, a tanácstagoknak számítógépre, mikrofonra és kamerára, valamint internet kapcsolatra lesz szükségük. Kérjük, ne tartson vissza a jelentkezéstől, ha ezekkel nem rendelkezel, igyekszünk a Főpolgármesteri Hivatal eszközeiből megoldani a kérdést. 

Jelentkezz magánszemélyként itt! 

Jelentkezz civil szervezet delegáltjaként itt! 

Ismerd meg a közösségi költségvetési tanács létrehozásával és működtetésével kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót.  

Megosztás
Facebook logo