Elérhetőségekotlet@budapest.hu

Tájékoztató

Az otlet.budapest.hu címen elinduló részvételi költségvetéssel összefüggő adatkezelésről

Adatainak védelme fontos számunkra, ezért ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban Rendelet) alapján – a Rendelet által védelemben részesített személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tudnivalókról.

1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.          Levélcím: 1840 Budapest

E-mail: ugyfelszolgalat@budapest.hu Telefon: +36 1 327-1000 Honlap: www.budapest.hu

2. Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

dr. Kormány-Krivács Zita
Telefon: +361-999-9190 E-mail: adatvedelmitisztviselo@budapest.hu

3. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 1. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet
 2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

4. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja

Budapest vezetése kiemelt célként tekintett az állampolgárok döntésekbe történő bevonására és az önkormányzati működés átláthatóságának növelésére. A részvételi költségvetés az egyik legfontosabb lépés ezen politikai és szakmai célok megvalósításának irányába. A részvételi költségvetés részeként az állampolgárok ötleteiket a fenti honlapon keresztül küldhetik meg. A projekt céljai:

A város helyi közösségeinek fejlődése, helyi ügyek melletti elköteleződésének erősítése,

Az állampolgárok érdeklődésének, tudatosságának növekedése a helyi fejlesztésekkel kapcsolatban; az önkormányzat és az állampolgárok közötti párbeszéd erősödése,

A helyiek vagy egyes helyi társadalmi csoportok számára hasznos projektek megvalósulása és ezáltal életminőségük növekedése.

4/A Ötletek

A személyes adat megnevezése

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés célja

keresztnév, vezetéknév

IP cím, email cím, irányítószám, születési dátum, vélemények (kommentek), ötlet, becenév (nyilvános név)

Az adatkezelés a Rendelet II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összehangban, az ön hozzájárulásán alapul.  

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ezen szándékát a fent megadott elérhetőségeinken jelezni szíveskedjen.

A Részvételi költségvetéshez benyújtandó javaslatok, ötletek beadása az otlet.budapest.hu honlapon keresztül történik.

A személyes adatok kezelése azonosítás és kapcsolattartás és a vélemények és ötletek feldolgozása céljából szükséges.


4/B Szavazás

A személyes adat megnevezése

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés célja

keresztnév, vezetéknév

IP cím, email cím, irányítószám, születési dátum, szavazat, becenév (nyilvános név)

Az adatkezelés a Rendelet II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összehangban, az ön hozzájárulásán alapul.  

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ezen szándékát a fent megadott elérhetőségeinken jelezni szíveskedjen.

A részvételi költségvetésen való szavazás lebonyolítása az adatkezelés célja. A személyes adatok kezelése azért szükséges, hogy megállapítható legyen, hogy az adott állampolgár szavazásra jogosult és csak 1 szavazatot ad le.

5. Adattovábbítás

A projekt keretében adattovábbításra nem kerül sor.

6. Adatkezelés időtartama

Adatkezelő a személyes adatokat hozzájárulásának visszavonásáig, vagy az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet és belső szabályzatok szerinti időtartamig őrzi meg.

7. Az adatkezelésre jogosultak köre, az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Az adatok kezelését kizárólag az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársai végzik a feladataik ellátása érdekében. A tárolt adatokhoz hozzáférni kizárólag az arra kijelölt munkatársak jogosultak. Adatkezelő adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt törvény kötelezően írja elő.

Adatkezelő a személyes adatokat a székhelyén található szervereken és irattárban és a Hivatal központi irattárában tárolja.

Adatkezelő minden észszerűen elvárható technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatait védjük, többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

8. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az érintett (az 1. pontban megadott elérhetőségeinken) kérheti:

 1. tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről,
 2. személyes adatainak helyesbítését,
 3. személyes adatainak törlését,
 4. személyes adatai kezelésének korlátozását,
 5. e) valamint az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az érintett kérelmére Adatkezelő
 • Tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, a tájékoztatásnak az alábbiakra is ki kell terjednie: az adatkezelés célja, az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriái, adattovábbítás esetén a címzettek megnevezése, az adatkezelés időtartama, érintett jogai, jogorvoslathoz való jogai, amennyiben az adatok nem az érintettől származnak az adatok forrásának megjelölése.
 • A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás díjmentes. Amennyiben az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az érintett kérelme megalapozatlan vagy túlzó az Adatkezelő költségtérítést számíthat fel, vagy elutasítja a kérelmet.
 • Amennyiben az érintett az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kéri, Adatkezelő ezt rendelkezésre bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért Adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
 • Adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos személyes adatokat kiegészítő nyilatkozat alapján kiegészíti.
 • Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
Az érintett kérelmére Adatkezelő
 • a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha a személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell, vagy ha az érintett a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
 • Az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, vagy ha az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ha az adatkezelés céljából már nincs szükség a személyes adatok kezelésére, de az érintett jogi igényének érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez vagy más természetes személy vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy fontos közérdekből kezelheti.

Az érintett személyes adatok helyesbítésére, törlésére, korlátozására, vonatkozó kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, arról legkésőbb a kérelem beérkezését követő 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelő a helyesbítésről, az adatkezelés korlátozásáról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akivel, illetve amellyel korábban a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő e címzettekről tájékoztatja.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt kíván tenni, célszerű azt elsőként az adatvédelmi tisztviselő fent megadott elérhetőségére megküldeni, melyet – annak beérkezését követően - haladéktalanul, de legkésőbb 1 hónapon belül megvizsgál és a panaszost a vizsgálat eredményéről írásban tájékoztatja.

 • Panasz

Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújthat be, ha véleménye szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be.

Panasz benyújtásának helye:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest Falk Miksa utca 9-11.

Fax: +361 391-1410   e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 • Bírósági jogorvoslathoz való jog

Az érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha véleménye szerint az adatkezelő a rá vonatkozó személyes adatokat nem a Rendelet szabályainak megfelelően kezelte, és ebből kifolyólag az érintett jogai sérültek.

A pert az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt lehet megindítani.

 • Kártérítéshez való jog, sérelemdíj

Ha az adatkezelő az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok megsértésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Amennyiben a szabályoknak nem megfelelő adatkezeléssel az érintett személyiségi joga is sérül, sérelemdíjra jogosult.

Amennyiben további tájékoztatásra van szüksége, kérjük írjon az adatvedelmitisztviselo@budapest.hu e-mail címre.

Hatályos: 2020. október 1.

Frissítve: 2021. január 29.